Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
Bild med personer i grupp

Dilemman

Det är något speciellt med att vara anställd i staten. Ett sätt att öka medvetenheten om det speciella med att vara statsanställd och att främja en god förvaltningskultur på arbetsplatsen är att samtala om dilemman och svåra situationer där olika värden och lagar kan stå mot varandra.

Hur hade du själv reagerat? Och varför?

Ett dilemma är en situation utan tydliga svar om vad som är rätt och fel. Ibland kommer man även i dilemmadiskussioner in på var gränsen går mellan lagligt och olagligt. Därför kan det vara bra att som samtalsledare ha koll på var gränserna går och om ni har riktlinjer som är relevanta för det dilemma ni ska diskutera.

Målet är diskussion, inte konsensus

Målet är att diskutera problem, åtgärder och konsekvenser på situationer där det inte är självklart hur man ska agera. När du leder diskussionen är det därför viktigt att kunna träda tillbaka och lyssna aktivt, inte komma med svar. Syftet är inte att ni ska komma överens, utan själva diskussionen.

Ett stödmaterial till chefer

Materialet riktar sig framför allt till chefer och ledare. Ledare i en organisation har ett ansvar men också möjlighet att aktivt leda samtal om svåra situationer som kan uppstå i arbetet, på till exempel möten eller arbetsplatsträffar. Genom att samtala i vardagen om verklighetsnära svåra situationer vänjer chefer och medarbetare sig vid att prata om svåra situationer och tränar samtidigt den etiska kompassen. Det underlättar när verkliga situationer uppstår. Det är samtidigt ett sätt att hålla diskussionen om etiska frågor levande i organisationen.

De dilemman vi presenterar här är alla generella. Det kan vara bra att även skriva egna dilemman som är mer anpassade till just er verksamhet. Då känner medarbetarna lättare att situationerna är relevanta och att det ger ett konkret stöd i det dagliga arbetet. Exempel på dilemman som olika myndigheter har skrivit hittar du här.

Tips till att skriva egna dilemman

Efterfråga knepiga yrkessituationer från medarbetarna, situationer som de har löst bra eller som var svåra att hantera eller situationer där olika roller krockar. Omformulera situationerna som dilemman.

Du kan också skriva om några av de dilemmana som finns på vår webbplats för att göra dem mer anpassade till er verksamhet.

Till varje dilemma är det tre centrala frågor deltagarna bör diskutera:

  • Vad ser du som problematiskt i den här situationen?
  • Vad skulle du göra om du vore x?
  • Har du upplevt liknande situationer? Skulle något liknande kunna hända hos oss?

Exempel på dilemman

Korruption och oegentligheter


Bisysslor och jäv


 Representation


Upphandling


Diskriminering och trakasserier


Bemötande


Värdekonflikter


Rekrytering


Meddelarfrihet


Sociala medier