Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

En god förvaltningskultur

En god förvaltningskultur handlar i grund och botten om förtroende och tillit: att medborgarna har förtroende för och känner tillit till myndigheterna och staten.

Vad är en god förvaltningskultur?

En god förvaltningskultur handlar om de professionella värderingar som ska prägla alla statsanställda. Det handlar om att känna till den statliga värdegrunden, följa lagarna och förebygga korruption. Men det handlar också om att utveckla en etisk kompass och förmåga att hantera svåra situationer och dilemman på ett sätt som gör att förtroendet för de statsanställda, myndigheterna och förvaltningen upprätthålls.

Ordruta med ord inom förvaltningskultur

Grunderna för en god förvaltningskultur

Vi vill lyfta tre centrala delar i arbetet för en god förvaltningskultur:

  • trygghet i rollen som statsanställd - den statliga värdegrunden
  • etisk kompetens
  • samsyn om myndighetens uppdrag

En god förvaltningskultur bygger på den statliga värdegrunden

Som statsanställd har vi relativt stor frihet i vårt arbete. Samtidigt finns det en uppsättning med professionella värderingar som ska prägla alla statsanställda. De är samlade i den statliga värdegrunden som är den grundläggande utgångspunkten för vår yrkesroll.

Den statliga värdegrunden sammanfattar i sex principer de lagar och förordningar som ska styra vårt agerande som statsanställda. Värdegrunden handlar om att vi arbetar på medborgarnas uppdrag. Det innebär till exempel att alla som grundregel har rätt till insyn i det vi gör, att det vi gör måste ha stöd i lag och att vi ska vara opartiska och sakliga. Det innebär också att vi ska bemöta förfrågningar från allmänheten så snabbt som möjligt och behandla alla människor lika och med respekt. Vi ska även vara effektiva och hushålla med statens medel.

Se skriften Den statliga värdegrunden - professionella värderingar för en god förvaltningskultur

Träna upp den etiska kompetensen

Värdegrundsprinciperna är allmänna och behöver konkretiseras och diskuteras för att kunna omsättas till praktiska handlingar. Principerna står också ibland i konflikt med varandra och var och en av oss måste lösa dilemmat som uppstår.

För att kunna omsätta principerna i värdegrunden till praktiska handlingar är det nödvändigt med etisk kompetens. Den etiska kompetensen gör att vi kan hantera moraliskt svåra situationer på ett bra sätt. Ett sätt att träna den etiska kompetensen är genom dilemmadiskussioner.

Samsyn om uppdraget är centralt för en god förvaltningskultur

En central utgångspunkt för en god förvaltningskultur är att ledningen och medarbetarna har en samsyn om myndighetens uppdrag och varför myndigheten finns till. Bilden av uppdraget påverkar både kulturen och värderingarna på myndigheten vilket i sin tur styr hur medarbetarna agerar i vardagen.

Tips!

För att få inspiration till arbetet rekommenderar vi att ni tittar på vår film med Hans-Gunnar Axberg, tidigare professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och justitieombudsman. Han pratar bland annat om vikten av att myndighetscheferna tolkar och förmedlar sin syn på uppdraget. Se filmen.

 

Den statliga värdegrunden

Demokrati: Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genomför riksdagens och regeringens beslut.

Legalitet: Det vi gör måste ha stöd i lag och vi känner till och följer de lagar som gäller för verksamheten.

Objektivitet: Vi är sakliga och opartiska och ansvarar för att behandla lika fall lika.

Fri åsiktsbildning: Öppenhet och yttrandefrihet är grundpelare i demokratin och alla har som grundregel rätt till insyn i det myndigheterna gör.

Respekt för alla människors lika värde: Vi behandlar alla människor lika och med respekt.

Effektivitet och service: Vi ger medborgarna rätt och begriplig information så snabbt som möjligt. Vi arbetar på ett så effektivt sätt som möjligt och hushållar också med resurserna.