Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Handböcker

Här finns handböcker om en god förvaltningskultur och värdegrund som kan användas som kunskapsbas för anställda i staten. Handböckerna innehåller också praktiska tips om hur myndigheter kan arbeta.

Handböcker


Bild värdegrundsskrift Den statliga värdegrunden – professionella värderingar för en god förvaltningskultur


Den här handboken beskriver vilka professionella värde­ringar som ska prägla alla statsanställda – den statliga värdegrunden. Här hittar du också frågor och svar om vad det innebär att vara statsanställd och tips på dilemmaövningar som kan utveckla din förmåga att hantera svåra situationer. Målet är att bidra till en god förvaltningskultur och ge dig en trygghet i rollen som statsanställd.

Klicka på bilden för att läsa handboken eller ladda ner den
Beställ handboken.

Handboken finns översatt till engelska, ladda ner engelsk version (endast i digitalt format).

 


Skrift om korruptionEn kultur mot korruption


Alla statsanställda har ett ansvar för att sträva efter att vara objektiva och verka för att förtroendet för myndigheterna och staten i stort upprätthålls. En viktig del i detta är att förebygga och motverka korruption. 

Klicka på bilden för att läsa handboken eller ladda ner den
Beställ handboken.

Handboken finns översatt till engelska, ladda ner engelsk version (endast i digitalt format).

 


 Skrifter


En bild av publikationen Ledarskapets betydelse för god förvaltningskultur i staten

Ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur i staten


En skrift om statliga chefers möjligheter och begränsningar i arbetet med att främja en god förvaltningskultur och hur myndigheterna stöttar sina mellanchefer i detta arbete.
Den lyfter fram viktiga utgångspunkter i myndighetsledningens arbete med att främja en god förvaltningskultur. Det handlar bland annat om att arbeta för att bygga ett förtroende mellan ledning och medarbetare, prioritera frågor om en god förvaltningskultur utifrån det egna uppdraget och integrera arbetet i befintliga processer.

Klicka på bilden för att ladda ner skriften eller beställa den.


Bild Statens fastighetsverks arbete med en god förvaltningskultur


Statens fastighetsverks arbete med en god förvaltningskultur


Statskontorets analys av Statens fastighetsverks (SFV) arbete med en god förvaltningskultur visar att myndigheten har brister inom flera områden. Myndigheten har påbörjat ett förändringsarbete. Till stöd för SFV:s förändringsarbete lämnar Statskontoret ett antal åtgärdsförslag. Bland annat föreslår Statskontoret åtgärder för att stärka ledarskapet och för att ge medarbetarna ett starkt inflytande över förändringsarbetet.

Klicka på bilden för att ladda ner skriften eller beställa den.

 


 Handböcker på engelska


Bild som visar engelska värdegrundsskriften

The Ethical Foundations of the state – professional values for good governance


This publication describes the professional ethical foundations that characterise all state employees – the ethical foundations of the state. You can also find questions and answers about what it means to be a state employee and tips about dilemma exercises that can further develop your ability to properly deal with difficult situations. The objective is to contribute a sound administrative culture and provide you with a sense of security in your role as a state employee.

To download the publication click on the image.

 


Bild som visar engelska korruptionsskriften

An Anti-Corruption Culture


Preventing corruption involves both employees and employers, and contributes to good governance in the long-term. It is important to militate against inappropriate behaviour (such as cronyism) as well as phenomena which are clearly criminal in order to strengthen and maintain the objectivity of all state employees and the confidence in the state as a whole.

To download the publication click on the image.