Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
20 oktober 2017

Välkommen att lämna synpunkter till Statskontoret om Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att göra en bedömning av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Vi har upphandlat Enact Sustainable Strategies för att göra en genomlysning av hur svensk lagstiftning står sig mot de vägledande principerna. Tillsammans med Enact genomför vi nu en intressentdialog i syfte att få berörda intressenters synpunkter på utredningens frågor.

Som en del av intressentdialogen genomför Statskontoret och Enact en enkätundersökning för att inhämta synpunkter från representanter från näringsliv, myndigheter, civilsamhälle, fackliga organisationer, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra berörda intressenter.

Klicka här för mer information och för att svara på frågorna i enkäten.