Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Organisation

Generaldirektör

Tony Malmborg är tf. generaldirektör
Katarina Hjälmheden är Gd-sekreterare

Enhet 1 Finansdepartementets och Statsrådsberedningens frågor

Enheten bistår regeringen med underlag för utvecklingen av förvaltningspolitiken. Hit hör också arbetet med EUPAN och OECD. 
Marie Uhrwing är chef för enheten.

Enhet 2 Arbetsmarknads- och Socialdepartementets frågor

Enheten ansvarar också för Statskontorets omvärldsbevakning
Anna Pauloff är chef för enheten.

Enhet 3 Kultur-, Miljö- och energi- samt Utbildningsdepartementets frågor

Enheten ansvarar också för att följa upp systemet för kommunalekonomisk utjämning
Jessica Bylund är chef för enheten.

Enhet 4 Försvars-, Justitie-, Närings- och Utrikesdepartementets frågor

Enheten ansvarar också för Statskontorets metod- och kvalitetsfrågor.
Erik Nyberg är chef för enheten.

Enhet 5 Arbetet för en god förvaltningskultur i staten

Enheten ansvarar också för myndighetsnätverket mot korruption.
Camilla Gjerde är chef för enheten.

Enheten för verksamhetsstöd

Enheten omfattar funktionerna ekonomi, information med bibliotek, IT-stöd, juridik, lokalfrågor, personal, registratur och vaktmästeri. 
Johan Sørensson är chef för enheten och ställföreträdande generaldirektör.