Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och landsting

Statskontoret följer löpande utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och landsting. Årligen sammanställer vi en översiktlig bild av denna utveckling. Uppdraget omfattar all statlig styrning, dvs. av både obligatoriska och frivilliga verksamheter, samt styrning som sker som en följd av EU-medlemskapet.

Statistik ur publikationen Utveckling av styrningen av kommuner och landsting 2017. Här visas utvecklingen av antalet nationella samordnare och inriktningsdokument samt kostnadsersättningar och riktade statsbidrag till kommuner och landsting 2016-2107.


 

Visa diagraminformation
Källa: Bilaga 6.1 till 2015:16/KU10; Statskontorets rapporter, Nationella samordnare. Statlig styrning i otraditionella former och Strategier och handlingsplaner. Ett sätt för regeringen att styra? samt regeringens webbplats (egen sökning).

 

Antalet nya inriktningsdokument som regeringen har beslutat om och som rör kommuner och landsting varierar något mellan olika år . De senaste två åren har regeringen beslutat om fler inriktningsdokument än tidigare. När det gäller nationella samordnare ökade antalet utsedda samordnare (vars uppdrag har betydelse för kommuner eller landsting) från 2–3 per år mellan 2009–2010 till 4–6 per år mellan 2011–2014, för att sedan minska igen.

Anmärkning: Tabellen visar nationella samordnare vars uppdrag vi har bedömt har betydelse för kommuner och landsting samt strategier och handlingsplaner som vi har bedömt rör kommuner och landsting.


Utbetalda kostnadsersättningar och riktade statsbidrag till kommunerna respektive landstingen inom olika utgiftsområden 2017 samt procentuell förändring 2016 - 2017

Tabell som visar kostnadsersättningar och statsbidrag

Källa: Uppgifter från Ekonomistyrningsverkets realekonomiska fördelning av statens utgifter för transfereringar till kommuner och landsting samt egna beräkningar.

Totalt har statsbidragen till kommunerna ökat från 105 miljarder kronor 2015 till 144 miljarder kronor 2017. Statsbidragen till landstingen har också ökat under samma period, men inte lika mycket. De har ökat från 63 till 69 miljarder.

För landstingen har nivån på utbetalda kostnadsersättningar och riktade statsbidrag varit förhållandevis oförändrad under perioden 2015–2017.

Anmärkning: Kostnadsersättningar och riktade statsbidrag är de utbetalda medlen från anslag inom utgiftsområdena 1 till 24 i statens budget exklusive anslaget för stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande inom utgiftsområde 18 (Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande). I beloppen ingår inga medel till andra aktörer såsom kommunala organisationer. Utbetalningarna ett visst år kan också gälla ersättningar och bidrag för andra år. Inom utgiftsområdet Rättsväsendet har det inte betalats ut några medel till landstingen 2016 och 2017. Inom utgiftsområdena Internationellt bistånd och Samhällsplanering har det inte betalats ut några medel till landstingen 2016. Siffrorna i tabellen är avrundade.