Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16

Statskontoret har på uppdrag av regeringen kartlagt samt analyserat Försäkringskassans kontroll av användningen av assistansersättning. Statskontoret konstaterar att Försäkringskassan under senare år har prioriterat att åstadkomma en snabbare handläggning av bl.a. assistansersättning. Uppföljningen av hur ersättningen handläggs har i liten utsträckning varit inriktad på kvalitet. Mycket talar därtill för att alltför lite tid avsätts för handläggning och kontroll av assistansersättning.

Försäkringskassan bedriver ett omfattande arbete vars syfte är att öka säkerheten i utbetalningar av assistansersättning. Myndigheten bör dock vidta ytterligare åtgärder för att motverka felaktiga utbetalningar inom förmånen. Statskontorets förslag inriktar sig härmed på åtgärder som bl.a. rör administrativa rutiner, interna utbildningsinsatser samt information till brukare och vårdinstanser. Statskontoret föreslår även att Försäkringskassan ska se över tidsåtgången för olika arbetsmoment inom ramen för handläggningen av assistansersättning.