Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppföljning av samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (PM)

2012:101

Den 5 mars 2009 gav regeringen elva myndigheter i uppdrag att tillsammans utveckla metoder för och redovisa resultat av arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Uppdraget löpte över tre år med årlig rapportering till regeringen. ESV utsågs till sammankallande myndighet att leda och fördela arbetet och Statskontorets uppgift har varit att genomföra en kvalificerad uppföljning av uppdraget.

Statskontorets övergripande bedömning är att Samverkansuppdraget snarare resulterat i problembeskrivningar än i konkreta förslag om hur felaktiga utbetalningar kan motverkas. Uppdraget har därmed inte resulterat i den samlade bild av förekomsten av felaktiga utbetalningar som efterfrågats och inte heller i systemövergripande åtgärdsförslag.

Statskontoret föreslår att samverkan i framtiden bör ske inom avgränsade områden, med ett urval av myndigheter och organisationer och med tydligt formulerat syfte och ansvar. Arbetet bör bedrivas med en tydligare uppdelning mellan å ena sidan fusk och bidragsbrott och å andra sidan att utbetalningar ska vara rätt ur ett kundperspektiv; det ska vara lätt att göra rätt, men svårt att göra avsiktliga fel.

Dessutom föreslår Statskontoret att Försäkringskassan ges ett huvudansvar för att sammanställa och rapportera arbetet mot felaktiga utbetalningar till regeringen.