Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Hinder för att använda myndigheternas öppna data

Sammanfattning av Hinder för att använda myndigheternas öppna data

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera vilka hinder som finns för att använda eller vidareutnyttja information som myndigheter har publicerat som öppna data. Statskontoret ska redogöra för vilka praktiska hinder i form av bristande tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller interoperabilitet, som finns för en ökad användning eller ett ökat vidareutnyttjande.

Statskontoret har genomfört uppdraget genom att granska de öppna data som finns publicerade på 40 myndigheters webbplatser samt på länsstyrelsernas geodatabas och gemensamma karttjänster.

Merparten av myndigheterna publicerar data på ett sätt som innebär hinder för användning

I rapporten analyserar vi myndigheternas allmänna öppna data-mognad. Vi undersöker även hur användarvänliga öppna data är för tre olika användargrupper: intresserad allmänhet, användare av dataset och avancerade användare. Vårt resultat visar att nästan samtliga myndigheter som vi har undersökt publicerar öppna data. Men de flesta av dem publicerar öppna data på ett sätt som leder till olika hinder för de användare som vill vidareutnyttja informationen.

Flera faktorer försämrar myndigheternas allmänna öppna datamognad

Myndigheternas allmänna öppna datamognad försämras av ett antal åter­kommande faktorer. Myndigheterna tillhandhåller exempelvis sällan metadata som är strukturerad. De publicerar i allmänhet inte heller öppna data på ett sätt som gör dem lätta för användarna att hitta.

Omfattande hinder för programmerare och tjänsteutvecklare

Mest omfattande hinder finns för avancerade användare av öppna data, som exempelvis programmerare och tjänsteutvecklare. Det beror främst på att de flesta myn­digheterna saknar applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) eller motsvarande tjänster. Därtill använder myndigheterna olika standarder för data och metadata vilket försvårar för användare som vill samköra dataset från flera olika myndig­heter.

Responsiva databaser och sammanställd information skulle öka användarvänligheten för den intresserade allmänheten

Vår analys visar att många myndigheter inte publicerar öppna data på ett sätt som gör dem användarvänliga för den intresserade allmänheten. Det handlar till exem­pel om att databaser och dataportaler sällan är responsiva, det vill säga anpassar sig till skärmens storlek. Det handlar också om att många myndigheter kan bli bättre på att sammanställa information på ett sätt som gör den mer förståelig, även för de som inte är insatta i sakfrågan.

Bristande dokumentation om data är exempel på hinder för gruppen användare av dataset

Myndigheterna är generellt sätt bättre på att möta behoven från användargruppen användare av dataset. Men även för denna grupp finns vissa återkommande hinder som begränsar deras möjligheter att använda myndigheternas öppna data. Framför allt erbjuder inte myndigheterna tillräckligt mycket information om innehållet i den data som de publicerar. Exempelvis är det många som inte publicerar utförlig dokumentation av de olika datakällorna och ofta saknas kontaktuppgifter till någon person med relevant kunskap och expertis om den aktuella datamängden.

Svaga incitament och osäkerhet hämmar arbetet med öppna data

Vår analys visar att myndigheternas arbete med öppna data hämmas av att verk­sam­heten ofta prioriteras ned till förmån för andra frågor. Flera myndigheter har också it-system som försvårar möjligheten att extrahera och publicera deras in­formation som öppna data.

Vi ser också att det finns en oro inom förvaltningen inför att publicera öppna data. Det beror bland annat på att medarbetarna är rädda för att publicera data med kvalitetsbrister, eller av misstag publicera data som inte bör offentliggöras. Denna rädsla kan medföra att arbetet med öppna data prioriteras ned ytterligare.

Statskontorets rekommendationer

En ambition med Statskontorets rapport är att ge de granskade myndigheterna ett underlag som stöd i det fortsatta arbetet med att publicera öppna data. I rapporten redovisar vi därför vad varje myndighet som har ingått i analysen kan utveckla för att deras öppna data ska bli mer användarvänliga. Statskontoret bedömer att många av de hinder som vi har identifierat bäst hanteras av myndigheterna själva.

För att stärka arbetet med öppna data rekommenderar Statskontoret därför att myndigheterna:

  • utvecklar sitt arbete med att publicera öppna data utifrån Statskontorets underlag.

Statskontoret bedömer samtidigt att regeringen på olika sätt behöver underlätta för och ställa krav på myndigheternas arbete, om den vill se en starkare utveckling av den offentliga förvaltningens öppna data.

Statskontoret rekommenderar därför att regeringen:

  • ger myndigheter som den bedömer behöver utveckla arbetet med öppna data i uppdrag att återrapportera hur de arbetar med frågan.
  • följer de myndigheter som har kommit längre i arbetet med öppna data genom att ta upp frågan vid myndighetsdialogen.
  • ger den kommande myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn i      uppdrag att besluta om riktlinjer och standarder för öppna data.
  • ser över möjligheten att införliva de eventuella riktlinjerna för öppna data i förordning (2001:100) om den officiella statistiken och förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation.
  • ger den kommande myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn i uppdrag att analysera hur myndigheterna på effektivast möjliga vis får tillgång till verktyg för att publicera öppna data som möter behoven hos avancerade användare.
  • främjar en ökad publicering av öppna data genom att använda återrapporteringskrav och initiera pilotprojekt.

Statskontoret rekommenderar också att den kommande myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn:

  • i sitt uppdrag att främja tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande tar fram ett stöd för offentliga aktörer som upphandlar it-system.

Statskontoret har analyserat hinder för att använda information som statliga myndigheter har publicerat som öppna data. Analysen omfattar de öppna data som finns publicerade på 40 myndigheters webbplatser samt på länsstyrelsernas geodatabas och gemensamma karttjänster.

Analysen visar att alla användargrupper möter hinder när de vill använda myndigheternas öppna data. Hindren är dock mest omfattande för avancerade användare, som programmerare och tjänsteutvecklare. Det är till exempel få myndigheter som möter gruppens efterfrågan på applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) eller motsvarande tjänster.

Statskontoret bedömer att en stor andel av de identifierade hindren kan åtgärdas av myndigheterna själva. Som ett stöd för ett sådant arbete redovisar vi i rapporten vad respektive myndighet kan utveckla för att deras öppna data ska bli mer användarvänliga.

Statskontoret bedömer samtidigt att regeringen på olika sätt kan driva på myndigheternas arbete. I rapporten lämnar Statskontoret ett antal rekommendationer på åtgärder som regeringen kan vidta för att främja utvecklingen inom området.