Förvaltningskultur och värdegrund | Statskontoret
Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningskultur och värdegrund

Vad är en god förvaltningskultur?

En god förvaltningskultur handlar om de professionella värderingar som ska prägla alla statstjänstemän. Det handlar om att känna till och följa lagarna och förebygga korruption. Det handlar också om att utveckla en etisk kompass och förmåga att hantera svåra situationer och dilemman på ett sätt som gör att förtroendet för de statsanställda, myndigheterna och förvaltningen upprätthålls.

Begrepp inom förvaltningskultur

En god förvaltningskultur bygger på den gemensamma statliga värdegrunden

För alla statsanställda finns en legal grund – den gemensamma statliga värdegrunden – som är den grundläggande utgångspunkten för din yrkesroll. Oavsett om du är forskare, polis, utredare, museianställd, stridspilot, danspedagog, skatteexpert eller it-tekniker, finns en gemensam värdegrund som bygger på demokratiska värderingar och att du arbetar på medborgarnas uppdrag.

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är en sammanfattning i sex principer av de krav, lagar och förordningar som anger inriktningen för hur alla som är anställda i staten ska ta sig an sina uppdrag. Vi har alla i uppdrag att på ett tillgängligt, rättssäkert och effektivt sätt utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som riksdagen och regeringen har beslutat om.

Den statliga värdegrunden innebär till exempel att alla har rätt till insyn i det vi gör, att det vi gör måste ha stöd i lag, att vi ska vara uppmärksamma på intressekonflikter, att vi ska bemöta förfrågningar från allmänheten så snabbt som möjligt och vi ska behandla alla människor lika och med respekt.

De sex gemensamma grundläggande principerna eller värdena är:

  • Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Vi ser till att det som folket via riksdagen vill blir verklighet. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag.
  • Legalitet. Den offentliga makten utövas under lagarna. Vi måste känna till och följa de lagar och regler som gäller i vårt arbete.
  • Objektivitet. Alla människor ska behandlas lika och vi ska vara sakliga och opartiska. Vi ansvarar för att lika fall ska behandlas lika och att beslut inte grundas på tyckanden. Vi får inte ta emot mutor och förtroendet för vår opartiskhet får inte rubbas.
  • Fri åsiktsbildning. Fri åsiktsbildning är en grundpelare i vår demokrati. Öppenhet och yttrandefrihet är viktigt. Vi har rätt att berätta om det som händer på myndigheten med undantag för det som omfattas av sekretess.
  • Respekt för alla människors lika värde, frihet och värdighet. Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Vi ska alltid ha respekt för människors lika värde och inte diskriminera någon på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning.
  • Effektivitet och service. Effektivitet och resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet. Vi ska informera, vägleda och ge råd till medborgarna. Vi ska utföra våra uppgifter på ett effektivt sätt och hushålla med resurserna.