Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kommande nätverksmöten

12 mars 2019, kl. 13.00-16.00

Vad kan vi lära oss av internrevisorerna?

Enligt internationella definitioner ska internrevisionen vara  en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och förbättra verksamheten. Den statliga internrevisionen ska granska och föreslå förbättringar av myndighetens interna styrning och kontroll. Genom ett systematiskt och strukturerat arbetssätt ska den bidra till att myndigheterna kan leva upp till de mål och krav som finns. Internrevisionen ska dessutom beakta risken för korruption, både i sin riskanalys och i sina granskningar.

Internrevisionen har haft en central roll i en rad olika händelser under senare år där det funnits misstankar om korruption eller andra oegentligheter vid statliga myndigheter. Frågan är, vilken roll har internrevisionen egentligen för att hantera myndigheternas korruptionsrisker och vad kan vi alla lära oss av deras arbete?

På mötet medverkar:
Helena Lindberg, riksrevisor
Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket
Per Johansson, chef Revisorsinspektionen

Dessutom medverkar internrevisionscheferna från Karolinska institutet, Transportstyrelsen och Försäkringskassan.