Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Genomförda nätverksmöten

Nätverksmöte 18 juni 2019

Temat för mötet var Digitaliseringen – hot och möjligheter i arbetet mot korruption


Tack vare internet och moderna digitala lösningar kan vi effektivisera vårt dagliga arbete i förvaltningen och skapa nya smarta tjänster. Teknik skapar dock inte enbart möjligheter utan för också med sig nya utmaningar och hot. På mötet diskuterades frågan om digitalisering utifrån ett korruptionsperspektiv. Vad innebär den för hot och möjligheter?

På mötet medverkade Björn Bjurling och Babak Sadighi från institutet RISE, Karl de Fine Licht från Chalmers tekniska högskola, Brittmari Seppä från Försäkringskassan och Göran Sundin från Skatteverket.

Därefter följde ett panelsamtal om  den digitala utvecklingen med flera korruptionsexperter: Natali Phalén, Institutet mot mutor, Staffan Martinsson, Konkurrensverket och Robert Engstedt, Riksenheten mot korruption.

Sist presenterade Anna Pegelow från SKL tjänsten "Dela digitalt" för kunskapsdelning.


 

Nätverksmötet 12 mars 2019

Temat för årets första nätverksmöte är Internrevision - vad kan vi lära oss av internrevisorerna?

En sak är att arbeta systematiskt och integrerat med frågorna. Det är viktigt att det finns ett nära och väl fungerande samspel mellan ledningen och de som arbetar med frågorna. Det är också ett arbete som inte har en början och ett slut, det bör vara en integrerad del av myndighetens arbete med intern styrning och kontroll. Dessutom, behöver arbetet vara riskbaserat. Det finns alltid risker för korruption och oegentligheter. Dessa måste värderas för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas.

Clas Olsson, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket, pratar om intern miljö som handlar om både hårda och mjuka frågor. Det nyligen reviderade regelverket lägger tydligare fast myndighetsledningens ansvar vad gäller arbetet för en god intern miljö och mot korruption och andra oegentligheter.
Det som är rätt på papperet måste blir rätt i verkligheten, säger Clas Olsson.

Clas Olsson, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket, berättar varför myndigheter ska arbeta med en god intern miljö

Riksrevisor Helena Lindberg berättar om Riksrevisionens roll i att granska korruptionsrelaterade frågor


Nätverksmötet 27 november 2018

Temat för mötet var korruptionsbegreppet. Vad betyder begreppet för myndigheterna? Vad säger forskningen?

Medverkar gör Bo Rothstein från Göteborgs universitet. Han pratar om vad forskningen säger om korruptionsbegreppet. Charlotta Lindmark från Trafikverket pratar om vad korruption på Trafikverket betyder. Vidare resonerar flera talare om korruptionsbegreppet: Annika Alexandersson från Ekonomistyrningsverket, Johanna Skinnari från Brottsförebyggande rådet, Magnus Johansson från Konkurrensverket och Hedda Mann från Arbetsgivarverket.
Filmer från mötet

Nätverksmöte 25 september 2018

Behovet av objektivitet och opartiskhet läggs fast i svensk författning. Jäv och bisyssla är två omständigheter som kan äventyra dessa grundläggande principer. De kan dessutom leda till förtroendeskador, såväl för den enskilde tjänstemannen liksom för den berörda myndigheten. Därför är det viktigt att myndigheterna är medvetna om de risker som jäv och bisysslor kan innebära och på bästa möjliga sätt hantera dessa risker genom förebyggande insatser.

Det är temat för nätverksmötet. Medverkar gör Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, som pratar om korruption, bisysslor och jäv men även om vad den nya förvaltningslagen betyder i detta sammanhang. Vidare berättar Kulturrådet om hur de hanterar jävsfrågan, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) berättar om samarbetet i den myndighetsgemensamma jävsgruppen som består av nio myndigheter och Chalmers avslutar med att prata om sin e-utbildning för att förebygga korruption och bedrägeri.
Filmer och dokumentation från mötet

Nätverksmöte 12 juni 2018

Temat för mötet var visselblåsarfunktioner och rutiner för hur man hanterar larm om korruption och andra oegentligheter. Statskontoret pratar om sitt arbete i ämnet och tre myndigheter berättar om sina erfarenheter av att inrätta och upprätthålla sådana funktioner. Medverkar gör också Gissur Erlingsson, en av Sveriges främste korruptionsforskare, och Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, som presenterar granskningen av händelserna vid Transportstyrelsen.
Filmer och dokumentation från mötet

Nätverksmötet 8 mars 2018

Utgångspunkt för mötet var ett faktiskt fall av korruption, Statens fastighetsverk, där vi får en unik inblick i vad som hände och hur man går vidare. Dessutom medverkade Polisen, Riksenheten mot korruption samt professor Tomas Brytting.
Filmer och dokumentation från mötet

Nätverksmötet 29 november 2017

Det tredje mötet var i Norrköping där Kriminalvården presenterade sin etiska kod och gav exempel på en praktisk övning. Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten gav en presentation av korruptionsrisker vid upphandling.
Filmer och dokumentation från mötet

Nätverksmötet 26 september 2017

Det andra mötet i myndighetsnätverket handlade om olika former av korruptionsrisker, hur sådana kan identifieras och hanteras. Vi fick ta del av presentationer av Ekonomistyrningsverket, Brottsförebyggande rådet, Tullverket och Kammarkollegiet. Utöver dessa var frågor om riskanalys, riskhantering och påverkansförsök föremål för gruppvisa diskussioner.
Filmer och dokumentation från mötet

Nätverksmötet 16 juni 2017

Vid vårt första möte inledde civilminister Ardalan Shekarabi med att prata om arbetet mot korruption i staten. Sedan fick vi ta del av erfarenheter från Försäkringskassans, Konkurrensverkets och Trafikverkets arbetet mot korruption. Därefter utbyte vi erfarenheter i grupper om utmaningarna i arbetet med att förebygga och upptäcka korruption och andra oegentligheter. Dagen avslutades med en diskussion om hur vi kan jobba vidare tillsammans i nätverket för att skapa så stor nytta som möjligt.
Filmer och dokumentation från mötet