Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Genomförda nätverksmöten

Nätverksmötet 12 mars 2019

Vad vi kan lära oss av internrevisorerna är temat för mötet. Internrevisionen har haft en central roll i en rad olika händelser under senare år där det funnits misstankar om korruption eller andra oegentligheter vid statliga myndigheter. Frågan är, vilken roll har internrevisionen egentligen för att hantera myndigheternas korruptionsrisker och vad kan vi alla lära oss av deras arbete?

Medverkar gör Helena Lindberg, riksrevisor, Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket och Per Johansson, chef Revisorsinspektionen. Dessutom medverkar internrevisionscheferna från Karolinska institutet, Transportstyrelsen och Försäkringskassan.

Clas Olsson, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket, berättar varför myndigheter ska arbeta med en god intern miljö.

Nätverksmötet 27 november 2018

Temat för mötet var korruptionsbegreppet. Vad betyder begreppet för myndigheterna? Vad säger forskningen?

Medverkar gör Bo Rothstein från Göteborgs universitet. Han pratar om vad forskningen säger om korruptionsbegreppet. Charlotta Lindmark från Trafikverket pratar om vad korruption på Trafikverket betyder. Vidare resonerar flera talare om korruptionsbegreppet: Annika Alexandersson från Ekonomistyrningsverket, Johanna Skinnari från Brottsförebyggande rådet, Magnus Johansson från Konkurrensverket och Hedda Mann från Arbetsgivarverket.
Filmer från mötet

Nätverksmöte 25 september 2018

Behovet av objektivitet och opartiskhet läggs fast i svensk författning. Jäv och bisyssla är två omständigheter som kan äventyra dessa grundläggande principer. De kan dessutom leda till förtroendeskador, såväl för den enskilde tjänstemannen liksom för den berörda myndigheten. Därför är det viktigt att myndigheterna är medvetna om de risker som jäv och bisysslor kan innebära och på bästa möjliga sätt hantera dessa risker genom förebyggande insatser.

Det är temat för nätverksmötet. Medverkar gör Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, som pratar om korruption, bisysslor och jäv men även om vad den nya förvaltningslagen betyder i detta sammanhang. Vidare berättar Kulturrådet om hur de hanterar jävsfrågan, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) berättar om samarbetet i den myndighetsgemensamma jävsgruppen som består av nio myndigheter och Chalmers avslutar med att prata om sin e-utbildning för att förebygga korruption och bedrägeri.
Filmer och dokumentation från mötet

Nätverksmöte 12 juni 2018

Temat för mötet var visselblåsarfunktioner och rutiner för hur man hanterar larm om korruption och andra oegentligheter. Statskontoret pratar om sitt arbete i ämnet och tre myndigheter berättar om sina erfarenheter av att inrätta och upprätthålla sådana funktioner. Medverkar gör också Gissur Erlingsson, en av Sveriges främste korruptionsforskare, och Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, som presenterar granskningen av händelserna vid Transportstyrelsen.
Filmer och dokumentation från mötet

Nätverksmötet 8 mars 2018

Utgångspunkt för mötet var ett faktiskt fall av korruption, Statens fastighetsverk, där vi får en unik inblick i vad som hände och hur man går vidare. Dessutom medverkade Polisen, Riksenheten mot korruption samt professor Tomas Brytting.
Filmer och dokumentation från mötet

Nätverksmötet 29 november 2017

Det tredje mötet var i Norrköping där Kriminalvården presenterade sin etiska kod och gav exempel på en praktisk övning. Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten gav en presentation av korruptionsrisker vid upphandling.
Filmer och dokumentation från mötet

Nätverksmötet 26 september 2017

Det andra mötet i myndighetsnätverket handlade om olika former av korruptionsrisker, hur sådana kan identifieras och hanteras. Vi fick ta del av presentationer av Ekonomistyrningsverket, Brottsförebyggande rådet, Tullverket och Kammarkollegiet. Utöver dessa var frågor om riskanalys, riskhantering och påverkansförsök föremål för gruppvisa diskussioner.
Filmer och dokumentation från mötet

Nätverksmötet 16 juni 2017

Vid vårt första möte inledde civilminister Ardalan Shekarabi med att prata om arbetet mot korruption i staten. Sedan fick vi ta del av erfarenheter från Försäkringskassans, Konkurrensverkets och Trafikverkets arbetet mot korruption. Därefter utbyte vi erfarenheter i grupper om utmaningarna i arbetet med att förebygga och upptäcka korruption och andra oegentligheter. Dagen avslutades med en diskussion om hur vi kan jobba vidare tillsammans i nätverket för att skapa så stor nytta som möjligt.
Filmer och dokumentation från mötet