Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarier

I Statskontorets seminarieserie hålls seminarier på olika teman om utvecklingen av förvaltningspolitiken och arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Åtta seminarier arrangeras per år. Målgrupp för seminarierna är Regeringskansliet, myndigheter och forskarsamhället. Vi anordnar också ett antal frukostseminarier som vänder sig till myndighetschefer. Vi anordnar årligen en förvaltningspolitisk dag.

Kommande seminarier

21 oktober

Offentlig sektor tar steget in i 2020-talet – hur påverkas sektorn av teknikutvecklingen och hur gör vi oss redo för framtiden?

Enligt en enkät som har besvarats av mer än två hundra myndigheter under våren 2019 finns en stor enighet om att teknikutvecklingen kommer att ha stor påverkan på den offentliga sektorn. Tekniken bedöms göra det möjligt att utveckla verksamheten, till exempel genom effektivisering, förbättrad kvalitet och ökad transparens.  Samtidigt menar många av myndigheterna att tekniken utvecklas snabbare än de regelverk som styr verksamheten och att det finns etiska utmaningar och målkonflikter kopplade till teknikutvecklingen.

För att diskutera teknikutvecklingens utmaningar bjuder Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) och Statskontoret in till ett seminarium om vilka strategiska ställningstaganden vi behöver göra för att stå väl rustade för framtiden. Vid seminariet presenterar Komet en ny rapport om offentlig sektors syn på teknikutveckling. Med utgångspunkt i rapporten presenterar sedan Statskontoret ett antal idéer för hur förvaltningspolitiken kan utvecklas för att skapa mer handlingskraftiga, innovativa och samverkande myndigheter.
Därefter diskuterar vi frågeställningar inför framtiden tillsammans med en panel där deltagarna har olika perspektiv och erfarenheter av att förvaltning, myndighetsledning och teknikutveckling.

  • Oskar Thorslund, ämnesråd vid Finansdepartementet
  • Gunilla Nordlöf, generaldirektör vid Tillväxtverket
  • Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör vid Statskontoret
  • Jon Simonsson, ordförande i Kommittén för teknologisk innovation och etik

Anmälan senast 18 oktober. Om du har frågor kan du kontakta oss. Välj i anmälan om du vill följa seminariet på plats eller via Skype

Tid och plats: Den 21 oktober, kl. 15:00-16:30. Kaffe serveras från kl. 14:30. Statskontoret – Torsgatan 11 (plan 4 – via receptionen), Stockholm

Målgrupp för seminariet är chefer och anställda i statsförvaltningen och forskare.

Läs mer:

 


6 november

Styrning av tvärsektoriella frågor – hur kan vi lyckas?

Tvärsektoriella frågor har återkommande visat sig vara svåra att hantera för den svenska statsförvaltningen. Myndigheterna kämpar ofta med att kombinera tvärgående frågor med det ordinarie kärnuppdraget på ett fruktbart sätt. Vad krävs för att styrningen av tvärsektoriella frågor ska få bästa möjliga genomslag?

Statskontoret bjuder in till ett seminarium där vi diskuterar denna fråga utifrån två aktuella rapporter, uppföljningen av genomförandet av Agenda 2030 och utvärderingen av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

För att diskutera möjliga vägar framåt har vi bjudit in en panel bestående av

  • Anna-Karin Lindblom, huvudmannen för Regeringskansliets jämställdhetsenhet.
  • Ingrid Petersson, Ordförande i Agenda 2030-delegationen och generaldirektör för Formas.
  • Katrin Westling Palm, generaldirektör Skatteverket.

Anmälan senast 30 oktober. Välj i anmälan om du vill följa seminariet på plats eller via Skype.

Tid och plats: Den 6 november, kl. 15:00-16:30. Kaffe serveras från kl. 14:30. Statskontoret – Torsgatan 11 (plan 4 – via receptionen), Stockholm.

Målgrupp för seminariet är chefer och anställda i statsförvaltningen och forskare.


Förvaltningspolitisk dag 2019

Myndighetsstyrning i praktiken

Läs sammanfattning från dagen.


Frukostseminarier för myndighetschefer

Vi anordnar varje år ett antal frukostseminariet som riktar sig till myndighetschefer, där vi tar upp aktuella frågor. Det senaste behandlade myndigheters styrelser.