Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utjämningssystemet i korthet

Utjämningssystemet består av fem olika delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringspost. Varje del består i sin tur av ett system för kommuner och ett för landsting.

I systemet för inkomstutjämningen utjämnas skillnader i skatteintäkter mellan kommuner och mellan landsting baserat på beskattningsbar inkomst per invånare.

I kostnadsutjämningen är syftet att kompensera för strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan enskilda kommuner respektive landsting som de själva inte kan påverka, exempelvis ålderssammansättning och bebyggelsestruktur. Kostnadsutjämningen utgörs av ett antal delmodeller.

Strukturbidrag och införandebidrag utgår till vissa kommuner och landsting som kompensation för större förändringar i utjämningssystemet genom åren.

Regleringsposten reglerar att statens utgifter för kommunalekonomisk utjämning hamnar på den nivå som regeringen föreslår och riksdagen beslutar om.