Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem

Statskontoret ska följa upp införandet av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården för att se om det har gett mer effektivitet samt utvärdera reformen ur ett patientperspektiv.

I uppdraget ingår också att föreslå hur de grupper som i dag inte omfattas av patientnämndernas verksamhet ska få stöd i klagomålsprocessen. I dessa grupper ingår patienter som omfattas av de medicinska delarna av elevhälsan, Statens institutionsstyrelses verksamheter, kriminalvården, viss privat vård och viss tandvård.

Delrapport