Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppdrag att stärka arbetet mot korruption och andra oegentligheter i staten

Statskontoret har i uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet med att upptäcka och förebygga korruption och andra oegentligheter i staten. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot myndigheter med stora inköp och myndigheter som verkar nära byggbranschen.

Statskontoret ska inrätta och samordna ett statligt nätverk mot korruption.

Vidare ska Statskontoret utarbeta riktlinjer för dels hur statliga myndigheter kan arbeta för att underlätta för anställda, uppdragstagare, leverantörer och kunder som vill informera om misstankar om korruption eller andra oegentligheter, dels hur myndigheterna kan hantera misstankar om oegentligheter.