Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppföljning av den tillfälliga satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Regeringen avsätter 2 miljarder kronor per år 2016-2018 för att öka bemanningen med målet att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för äldre kvinnor och män samt förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg i hela landet. 

Statskontoret ska analysera i vilken grad styrning, utformning och arbetssätt har varit ändamålsenliga i förhållande till regeringens mål med stimulanssatsningen.

Analysen ska bland annat beakta betydelsen av de kriterier som legat till grund för fördelningen av medel, kommunernas intresse av att ta del av stimulansmedlen inklusive redovisning av användningen av stimulansmedlen samt hur privata utförare påverkats av satsningen.

Delrapport