Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppföljning av statliga och kommunala myndigheters arbete med att tillgängliggöra handlingar för vidareutnyttjande

Enligt det s.k. PSI-direktivet ska myndigheter förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av offentlig information för både kommersiella och ideella ändamål. Statskontoret har fått i uppdrag att följa upp hur ett antal myndigheter har genomfört detta.

Syftet med uppföljningen är dels att ge underlag för regeringens bedömning av vilka ytterligare insatser som behövs för att genomföra politiken, dels att ge underlag till Sveriges återrapportering till EU-kommissionen inför utvärderingen av PSI-direktivet.

Delrapport