Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppföljning av utvecklingen av statens styrning av kommuner och landsting

Statskontoret ska översiktligt redovisa och analysera utvecklingen av statens styrning av kommuner och landsting och deras verksamheter. Uppdraget omfattar all statlig styrning, dvs. av både obligatoriska och frivilliga verksamheter, samt styrning som sker som en följd av EU-medlemskapet. Syftet är att årligen ge regeringen ett samlat översiktligt underlag om styrningens utveckling. 

Dessutom ska Statskontoret göra en fördjupad analys av den samlade styrningens utveckling och analysera konsekvenserna för kommuner och landsting, t.ex. när det gäller deras prioriteringar, eventuell ökad administration och möjligheter att utveckla verksamheterna.
Inom ramen för denna del av uppdraget ingår att analysera i vilken utsträckning som möjligheten att ta tillvara verksamhetsnära kompetens och erfarenhet i kommuner och landsting påverkas av den statliga styrningen.

Delrapporter den 31 maj 2018, 1 februari 2019 och 1 februari 2020.