Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppföljning och utvärdering av förslag om en mer samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

I budgetpropositionen för 2015 lade regeringen fram förslag som syftar till en förbättrad statlig styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kraven på den statliga kunskapsstyrningen ska förtydligas och samverkan mellan myndigheter med centrala roller för denna styrning ska regleras i en förordning. Syftet är att stärka förutsättningarna för de som är verksamma inom hälso-och sjukvård och socialtjänst att ge insatser som vilar på bästa tillgängliga kunskaper, en evidensbaserad praktik.

Statskontoret ska utvärdera om syftet uppnås och även belysa resultaten av förändringarna på regional och lokal nivå. I uppdraget ingår också att ta fram förslag till åtgärder för hur myndigheterna effektivare kan utföra sina uppgifter inom området och hur samverkan mellan myndigheterna fungerar.

Delrapport