Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utredning om kostnader för och finansiering av tillsynsverksamhet enligt NIS-direktivet

2016 antog EU NIS-direktivet som syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom unionen i syfte att förbättra den inre marknadens funktion. Direktivet ålägger medlemsstaterna att identifiera de samhällsviktiga tjänster på medlemsstatens territorium som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet inom ett flertal sektorer. Vissa leverantörer av sådana tjänster ska enligt direktivet vidta säkerhetsåtgärder samt förebygga och hantera incidenter i nätverk och informationssystem som de är beroende av för att tillhandahålla tjänsterna.

Statskontorets uppdrag består i huvudsak av att utreda de ekonomiska konsekvenserna för de myndigheter som får ansvar för löpande tillsyn av leverantörerna av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster. I uppdraget ingår också att se över om tillsynsverksamheten bör avgiftsfinansieras och, oavsett vilken bedömning som görs i den delen, föreslå hur avgiftsfinansiering kan utformas för varje sektor.