Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utredning om statliga introduktionsutbildningar

Statskontoret ska enligt en överenskommelse med Tillitsdelegationen (Fi 2016:03) kartlägga och analysera introduktionsutbildningar som statliga myndigheter ordnar för sina anställda. Kartläggningen ska innehålla en redogörelse av innehållet i utbildningarna, särskilt med avseende på de grundläggande rättsprinciper och regelverk som gäller i statsförvaltningen och för rollen som statstjänsteman.

I uppdraget ingår också att analysera om introduktionsutbildningama motsvarar de olika behov som finns samt skillnader i myndigheternas utbildningsutbud.