Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utredning om utökade uppgifter för Regelrådet

Statskontoret ska utreda förutsättningarna att utöka Regelrådets uppgifter vad gäller arbetet med införlivande av EU-lagstiftning. I uppdraget ingår att lämna förslag på om och hur Regelrådet i sitt granskande arbete bör beakta huruvida nya och ändrade regler är utformade med hänsyn tagen till den digitala utvecklingen.

Statskontoret ska också att bedöma om de utökade uppgifterna medför att Regelrådet bör organiseras på ett annat sätt än som ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket och om så är fallet, lämna förslag på lämplig organisationsform.