Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av Nationellt resurscentrum för mathantverk vid Länsstyrelsen i Jämtlands län (Eldrimner)

Länsstyrelsen i Jämtlands län driver sedan 2004 Eldrimner, ett nationellt resurscentrum för mathantverk med syfte att utveckla och bevara kunskapen om mathantverk. Statskontoret ska utvärdera resultaten av verksamheten.

I uppdraget ingår att utvärdera om nuvarande placering och organisering är ändamålsenlig för att nå syftena.

Utvärderingen ska bland annat inriktas på hur väl syftet att utveckla och bevara kunskapen om mathantverk har uppfyllts samt om länsstyrelsen genom verksamheten lyckats samla in generell kunskap kring mathantverk och bidragit till metodutveckling inom området.