Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av statens stöd till utvecklingen av offentliga måltider

Livsmedelsverket fick 2011 i uppdrag att inrätta ett nationellt kompetenscentrum med syfte att stödja och stimulera kommuner och landsting i deras arbete med att ta fram handlingsprogram för den offentliga måltiden för förskola, skola och äldreomsorg m.m. Statskontoret ska utvärdera detta stöd för året 2012-2019 med fokus på resultaten av verksamheten i förhållande till syfte, mål och insatta medel.

I uppdraget ingår också att ta fram lämpliga indikatorer för att i fortsättningen följa upp verksamheten.