Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av strategin för unga som varken arbetar eller studerar

Regeringen beslutade 2015 om en strategi för unga som varken arbetar eller studerar. Strategin omfattar tio olika åtgärder. Bland annat har regeringen utsett en särskild utredare med uppdraget att vara samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Ett antal myndigheter har också fått olika uppdrag inom området. 

Statskontoret ska utvärdera genomförandet av åtgärderna i strategin, redovisa vilka effekter de fått samt analysera om ytterligare insatser inom ramen för ungdomspolitiken behövs för unga som varken arbetar eller studerar. 

I uppdraget ingår bland annat att analysera vilka effekter åtgärderna fått nationellt och i olika delar av landet för målgruppen som helhet och för olika kategorier av unga inom gruppen. Vidare ingår att ta reda på hur berörda myndigheter och andra aktörer har samverkat kring utformning och genomförande av åtgärderna.

Delrapport. Utvärdering av regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar (2017:15)