Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av styrningen av strategin för romsk inkludering

2012 beslutade regeringen om en 20-årig strategi för romsk inkludering med det övergripande målet att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Strategin utgår från de mänskliga rättigheterna med särskild betoning på principen om ickediskriminering.

Statskontoret ska nu analysera om strukturen för den statliga styrningen  av strategin har varit ändamålsenlig och på ett effektivt sätt bidragit till att uppfylla strategins övergripande mål. I uppdraget ingår också att granska av i vilken utsträckning styrningen präglas av romskt deltagande och inflytande.