Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kultur-, Miljö- samt Utbildningsdepartementets frågor

Verksamheter inom kulturpolitiken samt utbildnings- och forskningspolitiken, inklusive ungdomspolitiken. Dessutom verksamheter inom miljö-, och klimatpolitik. 

Exempel på genomförda uppdrag:

Från filmavtal till statlig filmpolitik. En analys av verksamheten vid Svenska Filminstitutet.  Ett uppdrag från Kulturdepartementet

Statskontoret har analyserat hur Filminstitutet har anpassat sin verksamhet till den nya helstatliga filmpolitiken och bedömer att Filminstitutets förutsättningar att bedriva sin verksamhet har förbättrats i flera avseenden. Men Filminstitutet har hittills inte nyttjat det ökade handlingsutrymmet fullt ut, bland annat eftersom omställningen har tagit organisationens resurser i anspråk. När Filminstitutet har kommit längre i sin omställning finns det möjlighet att i ökad utsträckning arbeta strategiskt och långsiktigt för att främja och utveckla svensk film. (Publikation 2019:9)

Utvärdering av regeringens åtgärder mot våldsbejakande extremism 2014–2017. Ett uppdrag från Kulturdepartementet

En analys av regeringens satsning i tre på varandra följande led: regeringens styrning av åtgärderna, myndigheternas och samordnarens genomförande av dem och åtgärdernas resultat. Statskontoret gör bedömningen att regeringens åtgärder har bidragit till att öka samhällets motståndskraft. Detta beror till stor del på den nationella samordnarens och myndigheternas arbete med att höja kunskapsnivån och stötta kommunerna i deras arbete. (Publikation 2018:29)