Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
17 december 2014

Fördjupningsfrågor för analys av Trafikverket och Transportstyrelsen

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att följa upp Trafikverkets och Transportstyrelsens verksamhet och resultat. Uppföljningen ska göras i ljuset av senare års organisatoriska förändringar på transportområdet med fokus på myndigheternas förutsättningar att möta och hantera utvecklingen på området. Denna delrapport innehåller en kartläggning av myndigheternas verksamheter samt en beskrivning av de fördjupningsfrågor som Statskontoret kommer att analysera närmare i det fortsatta utredningsarbetet.

Fördjupningsfrågorna rör Transportstyrelsens uppgifter avseende regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och marknadsövervakning inom transportområdet samt Trafikverkets uppgifter att planera och beställa transportinfrastruktur. Statskontoret kommer även analysera roll- och ansvarsfördelningen för forskning, statistik och analysarbete på transportområdet.

Statskontoret kommer att lämna en slutrapport i juni 2015 där fördjupningsfrågorna analyseras och besvaras. I slutrapporten kan vi även komma att lämna förslag till åtgärder som förbättrar förutsättningarna för Trafikverket och Transportstyrelsen att utföra sina uppgifter.