Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
21 juni 2016

Hur utvecklas den offentliga sektorn?

I rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2016 redovisar Statskontoret en översiktlig bild av utvecklingen inom ett antal områden under de senaste åren. Fokus ligger på offentliga sektorns finanser, sysselsättning, antalet myndigheter och årsarbetskrafter i staten samt medborgarnas uppfattningar om kvalitet i ett antal myndigheter och kommunala verksamheter.

Sammanställningen visar att: 

Offentliga finanser

  • Underskottet i de offentliga finanserna minskade 2015 med 1,3 procentenheter av BNP jämfört med 2014.

Sysselsättning

  • Sysselsättningen i den offentliga sektorn ökade marginellt under 2014 jämfört med 2013. Det gäller i alla delsektorerna; stat, kommun och landsting.
  • Statligt anställda är välutbildade. 75 procent har en eftergymnasial utbildning, jämfört med 46 procent för anställda på arbetsmarknaden totalt.
  • Andelen med utländsk bakgrund är lägre i staten, 16 procent jämfört med 18 procent för anställda på arbetsmarknaden totalt (2014).

Myndigheter och årsarbetskrafter i staten

  • Antalet statliga myndigheter under regeringen fortsätter att minska, men inte i samma takt som i början och mitten av 2000-talet. I januari 2016 fanns det 347 myndigheter, vilket är 2 färre jämfört med 2015.
  • Antalet årsarbetskrafter i staten har ökat relativt mycket under de senaste åren, från 205 000 till 218 000 mellan 2012 och 2016. Myndigheterna har de senaste åren i genomsnitt blivit större.

Medborgarnas uppfattning om kvalitet i offentlig verksamhet

  • Medborgarna är mest positiva till Skatteverkets och Polisens arbete medan Arbetsförmedlingen är den minst uppskattade av de myndigheter som ingått i undersökningen.