Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 juni 2018

Hur utvecklas den offentliga sektorn?

I rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2018 redovisar Statskontoret en översiktlig bild av utvecklingen av den offentliga sektorn, med fokus på den statliga förvaltningen.

Sammanställningen visar bland annat att

  • det finns 344 statliga myndigheter under regeringen
  • den offentliga sektorn sysselsatte omkring 1 380 000 människor 2016, eller närmare 29 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige
  • allmänheten är positiv till Skatteverkets arbete, men har sämre uppfattningar om Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens arbete
  • statens inkomster som andel av BNP har minskat de senaste tio åren, medan kommunsektorns inkomster har ökat.

Den offentliga sektorn i korthet 2018 tar upp den offentliga sektorns finanser, antal sysselsatta i den offentliga sektorn, antal myndigheter och årsarbetskrafter i staten samt allmänhetens uppfattningar om kvaliteten i ett antal myndigheter och kommunala verksamheter.