Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
17 oktober 2016

Myndigheternas arbete med att förebygga och minska den interna sjukfrånvaron

Statskontorets analys visar att myndigheterna bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsförhållanden undersöks i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och myndigheterna vidtar i stor utsträckning åtgärder för att motverka de risker i arbetsmiljön som framgår av undersökningarna. De flesta myndigheter analyserar systematiskt den egna sjukfrånvaron för att utreda bakomliggande orsaker. Dessa utredningar leder ofta till åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmiljön. Statskontorets analys visar även att myndigheterna överlag har en väletablerad rehabiliteringsprocess.

Myndigheterna behöver emellertid stärka sin uppföljning av vidtagna åtgärder. Utan uppföljning finns risk för att problemen kvarstår. De bör därtill öka sina ansträngningar för att minska sjukfrånvaron bland anställda kvinnor och för att tidigt upptäcka medarbetare som håller på att utveckla ohälsa. Vidare bedömer vi att de chefer som ansvarar för arbetsmiljöarbetet kan ges bättre förutsättningar i termer av ökad kunskap och mer resurser.

Statskontorets utredning visar att arbetsmiljöarbetet inte alltid bedrivs på ett likvärdigt sätt inom olika delar av samma organisation. En ökad likvärdighet kan, enligt vår bedömning, åstadkommas genom bättre central uppföljning av arbetsmiljöarbetet, som till största del sker lokalt.