Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
13 juni 2019

Myndigheternas information och samråd i EU-frågor

Statskontoret har undersökt hur 12 myndigheter arbetar för att underlätta för intresseorganisationer och ideella föreningar att vara delaktiga i myndighetens EU-arbete. De flesta av myndigheterna sprider information om sitt EU-arbete och tar initiativ till samråd med olika intressenter. Men alla myndigheter i undersökningen skulle kunna göra mer för att göra det lättare för intressenter att vara delaktiga i EU-arbetet.

I rapporten föreslår Statskontoret att det ska finnas en miniminivå för vilken information om EU-arbetet som myndigheterna ska publicera. Ytterligare ett förslag är att myndigheter som återkommande deltar i processer som leder till beslut som är bindande för svenska aktörer ska informera och samråda på ett mer genomtänkt och förutsägbart sätt än andra myndigheter. I rapporten diskuterar vi också hur regeringen och Regeringskansliet kan styra och stödja myndigheternas arbete med att öka delaktigheten.