Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
28 november 2016

Myndighetscheferna är ganska nöjda med regeringens styrning

Statskontoret publicerar en undersökning om myndigheternas syn på regeringens styrning. Undersökningen har genomförts av fil. dr. Jenny de Fine Licht och professor Jon Pierre vid Göteborgs universitet, i samarbete med Statskontoret. Myndighetscheferna tycker överlag att regeringens styrning är tydlig och att regeringen visar förtroende för myndigheten. Samtidigt menar myndighetscheferna att samordningen inom Regeringskansliet behöver förbättras.

Undersökningen visar att informella kontakter är en viktig del av regeringens styrning av myndigheterna. Informella kontakter används för att förtydliga den formella styrningen i till exempel instruktioner och regleringsbrev. 77 procent av myndighetscheferna i undersökningen svarar att de använder informella kontakter med regeringen åtminstone en gång i månaden. Var tredje myndighetschef har informella kontakter med regeringen minst en gång i veckan. 

Kraven på att myndigheterna ska återrapportera om vad de gjort till regeringen upplevs ha ökat över tid. Även antalet detaljerade uppdrag till myndigheterna upplevs ha ökat. Återrapporteringskraven och de detaljerade uppdragen upplevs inte stå i motsats till regeringens förtroende för myndigheterna. 

Myndighetscheferna tycker att samordningen inom Regeringskansliet behöver bli bättre. Departementen upplevs ofta arbeta i ”stuprör” inom sina ansvarsområden, vilket riskerar att leda till bristande helhetsgrepp inom politiken.