Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
14 mars 2018

Tillsyn enligt NIS-direktivet – kostnader och finansiering

Statskontoret har utrett de ekonomiska konsekvenserna för de myndigheter som enligt det så kallade NIS-direktivet ska utföra tillsyn av leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster.

Statskontorets analys visar att myndigheternas initiala kostnader för tillsynen uppgår till drygt 17 miljoner kronor och de löpande kostnaderna till nästan 60 miljoner kronor per år. Till detta ska läggas årliga kostnader om cirka 14 miljoner kronor som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer ha för att samordna myndigheternas tillsynsarbete.

Statskontoret föreslår att tillsynen enligt NIS-direktivet ska finansieras med anslag och inte med avgifter. I uppdraget har det dock också ingått att föreslå hur en eventuell avgiftsfinansiering kan utformas för varje sektor i direktivet. Om så sker föreslår Statskontoret att avgiftskonstruktionen bör vara så enhetlig som möjligt och bestå av en fast årlig avgift. Denna avgift bör vara densamma för samtliga tillsynsobjekt inom respektive sektor