Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
29 juni 2015

Utvärdering av avgiftsfinansierad livsmedelskontroll

Den offentliga livsmedelskontrollen ska skydda människors hälsa och värna om konsumenternas intressen. Den kontroll som Livsmedelsverket och kommunerna utför finansieras genom avgifter från företagen. Statskontoret har utvärderat avgiftsfinansieringen av den offentliga livsmedelskontrollen.

Statskontoret konstaterar att de kommunala kontrollmyndigheterna inte alltid utför nödvändig kontroll och att avgifterna för kontrollen varierar stort över landet. Små kommuner har generellt sett större problem inom livsmedelskontrollen än stora kommuner. Statskontoret konstaterar också att modellen för riskklassning av livsmedelsföretag brister i tydlighet och legitimitet. Detsamma gäller principen att företagen betalar för kontrollen innan den har utförts. 

För att förbättra systemet för avgiftsfinansiering och för att öka antalet kontroller föreslår Statskontoret:

  • En förenklad modell för riskklassning.
  • Att det blir möjligt att ta ut avgift efter genomförd kontroll.
  • Ett uppdrag till länsstyrelserna att aktivt verka för kommunal samverkan inom livsmedelskontrollen.
  • Ett mer aktivt agerande från Livsmedelsverket mot kommuner som missköter sitt uppdrag.