Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 november 2018

Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden. Indikatorer för att följa omregleringens effekter

Den 1 januari 2019 omregleras den svenska spelmarknaden. Omregleringen innebär bland annat att alla företag som tillhandahåller spel i Sverige ska ha en licens. Det huvudsakliga motivet för licenssystemet är att staten ska få kontroll över det spel som i dag sker online hos företag utan tillstånd. Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera omregleringen av spelmarknaden. Uppdraget ska redovisas årligen till regeringen fram till 2022.

I denna första delrapport redovisar vi vilka verktyg och indikatorer vi kommer att använda oss av för att följa effekterna av omregleringen. Verktygen och indikatorerna ryms inom nio olika områden. Dessa är marknadsutvecklingen, kanaliseringen på spelmarknaden, statens intäkter från spel, kostnadsutvecklingen hos statliga myndigheter, allmännyttiga organisationers finansiering, konsumentskyddet på spelmarknaden, folkhälsa och spelande, den personliga integriteten samt och brottslighet och det brottsförebyggande arbetet.