Till huvudinnehåll

Analysera korruption och korruptionsrisker inom kommuner och regioner

Statskontoret har fått i uppdrag att analysera och förbättra förutsättningarna för att motverka korruption inom kommuner och regioner.

I uppdraget ingår att:

  • lämna en lägesbild över förekomsten av korruption, korruptionsrisker och arbetssätt mot korruption inom kommuner och regioner, kommunalförbund, kommunala bolag, stiftelser och föreningar, samt i verksamhet som avser skötsel av en kommunal angelägenhet som har lämnats över till en privat utförare med stöd av kommunallagen (2017:725),
  • analysera lägesbilden och dra slutsatser om arbetet mot korruption i sådana verksamheter, samt
  • utifrån analysen och slutsatserna vid behov föreslå åtgärder för att korruption ska kunna motverkas ytterligare inom verksamheterna.

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdeparte­mentet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider och senast den 15 juni 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet.