Till huvudinnehåll

Följa upp och analysera vissa insatser inom området mänskliga rättigheter

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att följa upp och analysera ändamålsenligheten i vissa insatser inom området mänskliga rättigheter.

De insatser som ska följas upp och analyseras är

  • uppdraget till Uppsala universitet att ta fram kompetensutvecklings­insatser för statligt, kommunalt och regionalt anställda (Ku2017 /00254, Ku2017 /00961, Ku2021/01552 (delvis), Ku2021/01558),
  • uppdraget till Länsstyrelsen i Dalarna att utveckla och samordna länsstyrelsernas arbete med mänskliga rättigheter (Ku2017 /00707, I<u2017/00255), och
  • regeringens överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter (Ku2017 /00256, Ku2017 /01466).

Statskontoret ska

  • kartlägga Uppsala universitets, länsstyrelsernas och SKR:s arbete med uppdragen respektive överenskommelsen samt vilka utmaningar och möjligheter de upplever finns inom sina ansvarsområden,
  • analysera och bedöma om genomförandet av uppdragen och överenskommelsen har lett till ett mer samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter,
  • analysera om regeringens styrning av insatserna varit ändamålsenlig, och
  • mot bakgrund av resultatet, lämna förslag på hur regeringens fortsatta styrning av arbetet kan utvecklas.

Uppdraget syftar till att ge regeringen underlag för en effektiv styrning på området.

Statskontoret ska senast den 23 november 2022 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Redovisningen av uppdraget ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.