Till huvudinnehåll

Främja arbetet mot korruption i den offentliga förvaltningen

I december 2020 presenterade regeringen en handlingsplan mot korruption i offentlig förvaltning. Statskontoret ska arbeta för att handlingsplanen får genomslag vid myndigheterna.

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att främja ett utvecklat arbete mot korruption vid de statliga förvaltningsmyndigheterna. I uppdraget ingår att:

  • Utveckla stöd för ett strukturerat arbetssätt mot korruption
  • Ta fram ett stöd för analys av korruptionsrisker
  • Inrätta ett forum för samverkan där Brottsförebyggande rådet, Ekonomistyrningsverket, Polismyndigheten, Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten ingår.

Statskontoret ska lämna en lägesbild över myndigheternas arbete mot korruption i en delredovisning i juni 2021, och i samband med slutredovisningen av uppdraget. I slutredovisningen ska Statskontoret också redovisa om det finns behov av ytterligare åtgärder, till exempel författningsändringar, för att utveckla arbetet ytterligare.

Delredovisning

Arbete mot korruption är under utveckling