Till huvudinnehåll

Det svenska systemet säkerställer inte spårbarhet av fisk

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram ett nationellt digitalt spårbarhetssystem för att uppfylla EU:s regelverk för spårbarhet av fisk.* Vår utvärdering visar att systemet inte säkerställer spårbarhet. Därigenom riskerar de miljömässiga vinsterna som EU:s regler syftar till att utebli. Vi föreslår att systemet minskas i omfattning och att berörda myndigheter för dialog med varandra och företagen om hur spårbarhetskraven kan uppfyllas.

Statskontorets utvärdering visar att samtidigt som spårbarhetssystemet inte säkerställer spårbarhet så medför det onödiga svårigheter för företagen. Systemet fungerar inte ihop med branschens standarder. Det beror delvis på att stora och betydelsefulla delar av den svenska livsmedelskedjan involverades alltför sent i utvecklingen av spårbarhetssystemet. Analysen visar även att HaV och övriga myndigheter inom livsmedelskontrollen inte har samarbetat trots att behovet av det är tydligt.

– Det är viktigt att HaV och Livsmedelsverket samarbetar och involverar företagen i dialogen om hur spårbarhetskraven kan uppfyllas. På så sätt arbetar myndigheterna utifrån den statliga värdegrundens principer om bl.a. service, legalitet och objektivitet, och för förtroendet för den statliga kontrollen, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Statskontoret föreslår att det nuvarande spårbarhetssystemet endast ska vara obligatoriskt i det första steget, mellan landning och första försäljning. Där finns den största kontrollnyttan. I resterande steg föreslår vi en ordning som är mer lik spårbarhet för animaliska livsmedel, där företagen ansvarar för spårbarheten och myndigheterna kontrollerar efterlevnaden.

*Med fisk menar vi i detta sammanhang fiskeri- och vattenbruksprodukter som regleras i fiskerikontrollförordningen (förordning nr 1224/2009). Genom förordningen har EU upprättat ett gemensamt kontrollsystem som ska säkerställa att EU:s fiskeripolitik efterlevs. En del i kontrollsystemet är krav på spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter från fångsten/skörden till detaljhandeln. I Sverige har Havs- och vattenmyndigheten valt att ta fram ett nationellt digitalt spårbarhetssystem för att uppfylla kraven i kontrollförordningen.


2021-09-28