Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Tydligare roller och ökad transparens. En uppföljning av Försvarsexportmyndigheten

2014:30

Statskontoret har analyserat och följt upp Försvarsexportmyndighetens (FXM) verksamhet. FXM ska främja svensk försvarsexport och samordna försvarsmyndigheternas exportstöd. Myndigheten företräder också svenska staten vid försäljning av Försvarsmaktens övertaliga materiel.

FXM bildades för att undvika de intressemotsättningar och målkonflikter som kan uppstå när en myndighet både köper materiel av och ger exportstöd till samma företag. Genom att en separat myndighet fick ansvaret för främjande och försäljning blev rollfördelningen inom den svenska försvarsmaterielexporten tydligare. Transparensen i exportstödet har också ökat.

Statskontoret bedömer att de syften regeringen angav i samband med att FXM bildades – statlig helhetssyn, transparent process, bättre prioriteringar och en effektivare verksamhet – till stor del är uppfyllda. Myndigheten behöver dock förbättra redovisningen av verksamhetens resultat och effekter.

Statskontoret föreslår att regeringen förtydligar målen för verksamheten och skärper kraven på FXM att följa upp och redovisa resultaten av myndighetens verksamhet.