Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting 2018

Statlig styrning av kommuner 2018

Syftet med denna rapport är att ge en samlad bild av statens styrning av kommuner och landsting 2018. Rapporten är den andra i en planerad årlig återkommande rapportering från Statskontoret. I rapporten redovisar vi utvecklingen av riksdagens, regeringens och statliga myndigheters styrning genom bland annat lagar, statsbidrag och stödmaterial. Vi redogör även för utredningar samt riksdagens och Lagrådets yttranden som rör statens styrning av kommuner och landsting. Sammanfattningsvis visar denna rapport att all styrning har ökat jämfört med 2017.

Förutom de årliga redovisningarna har Statskontoret i år gjort en fördjupad analys av den samlade styrningen av kommunerna och landstingen. Den fördjupade analysen redogör vi för i en separat rapport, Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting – en analys (2019:2).