Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Översyn av avgiftssystemet för prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken

Miljöbalken har inte ett enhetligt avgiftssystem. Avgifternas konstruktion skiljer sig mellan olika verksamhetsområden och tillsynsområden. Vid prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet tillämpas avgifter som i sin konstruktion skiljer sig från de som tillämpas inom vattenverksamhetens område och även vissa delar av kemikalieområdet.

Det har ingått i uppdraget att analysera avgiftssystemets ändamålsenlighet och vid behov föreslå förändringar i systemet och kraven på rapportering och uppföljning.

Avgiftssystemen i FAPT stämmer inte helt överens med principerna för avgiftsuttag

Statskontoret bedömer att avgiftssystemen i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT) inte helt stämmer överens med de relevanta och allmänna principerna för att ta ut avgifter.

Den årliga fasta avgiften som täcker både tillsyn och prövning för miljöfarlig verksamhet gör systemet lätt att överblicka och förutsägbart för verksamhetsutövarna. Nackdelen är att motprestationen är svår att påvisa. För att förtydliga systemet föreslår Statskontoret att avgiftsbeloppen för prövning och tillsyn separeras i FAPT. Vi anser också att den årliga fasta avgiften för tillsyn bör tas ut i efterhand och kompletteras med en möjlighet för länsstyrelserna att ta ut timavgift av en verksamhetsutövare för tillsyn vid en särskild händelse.

Statskontoret bedömer att avgifterna för vattenverksamhet generellt uppfyller principerna om motprestation och lättbegriplighet. Men avgiftssystemet har relativt låg kostnadstäckning och uppfyller inte principen om att förorenaren ska betala. Statskontoret anser att dessa utmaningar inte går att åtgärda genom att förändra avgiftssystemet. Istället behöver avgifterna sannolikt höjas.

Statskontoret bedömer att bekämpningsmedelsavgifterna lever i stort sett upp till principerna om motprestation och lättbegriplighet. Men avgifts-systemet lever inte helt upp till principerna om full kostnadstäckning och att förorenaren ska betala. Enligt uppdraget ska vi inte föreslå några förändringar i avgiftssystemet för bekämpningsmedel.

Avgiftsnivåerna i FAPT behöver justeras för att bättre följa kostnadsutvecklingen

Statskontoret anser att avgiftsnivåerna i FAPT behöver justeras för att bättre följa kostnadsutvecklingen över tid. Den låga kostnadstäcknings-graden för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet respektive vattenverksamhet visar på ett sådant behov. Statskontoret föreslår därför att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att årligen föreslå justeringar i avgiftsnivåerna i FAPT. Naturvårdsverket bör också få i uppdrag att inrätta en samverkansgrupp med representation av bland annat länsstyrelserna. Samverkansgruppens roll blir att stödja Naturvårdsverket i beredningen av myndighetens beslut vad gäller förslag till justeringar i avgiftsnivåerna i FAPT. Naturvårdsverket och samverkansgruppen bör också verka för att statens och kommunernas tillsynsavgifter inte ska avvika för mycket från varandra.

Naturvårdsverket bör utveckla sin uppföljning och analys av myndigheternas intäkter och kostnader

Statskontoret anser att Naturvårdsverket bör utveckla sin uppföljning och analys av myndigheternas intäkter och kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. De förslag vi lämnar i detta uppdrag innebär att rapporteringen av intäkter och kostnader kommer att ge en mer hel-täckande och transparent beskrivning av intäkterna och kostnaderna för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Med mer heltäckande uppgifter blir det mer meningsfullt att följa upp och analysera myndigheternas intäkts- och kostnadsredovisning.

Länsstyrelserna bör få ersättning när de medverkar i tillsyn och prövning enligt kapitel 17 i miljöbalken

Statskontoret anser att det är ett problem när länsstyrelserna inte får ersättning för den tillsyn som bedrivs i samband med omfattande investeringsprojekt. För att länsstyrelserna ska få de resurser som krävs för tillsyn vid dessa projekt krävs att projekten tillåtlighetsprövas av regeringen för den tillsyn som de bedriver.

Vi föreslår därför att länsstyrelserna bör få ersättning som motsvarar deras medverkan i tillsyn och prövning av verksamheter som har prövats enligt kapitel 17 i miljöbalken. Det gäller exempelvis stora infrastrukturprojekt.

Skälen är otillräckliga för att ändra dispositionsrätten

Statskontoret bedömer att skälen som regeringen angav när länsstyrelserna fick dispositionsrätt över avgifter för dammsäkerhetstillsynen fortfarande är giltiga. Men vi anser att dispositionsrätten inte bör utökas till andra tillsynsområden i FAPT. Det främsta skälet är att villkoren i regeringens riktlinjer för att införa dispositionsrätt till fler tillsynsområden inte är helt uppfyllda.