Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Sammanfattning av Från offentligt till privat. En kartläggning av överlåtelser av kommunalt driven verksamhet

Statskontoret har kartlagt de överlåtelser som genomförts av kommunalt driven verksamhet i kommuner och landsting under tidsperioden 2007–2016. Kartläggningen har omfattat verksamheter inom skolväsendet, socialtjänsten samt hälso- och sjukvården.

Statskontoret har identifierat 46 överlåtelser i 10 kommuner samt 17 över­låtel­ser i 2 landsting. Varje överlåtelse gäller en eller flera enheter, exem­pel­vis förskolor eller vårdcentraler. Utöver detta har 4 kommuner och 2 landsting angivit att de överlåtit kommunalt driven verksamhet. Men de har inte kom­mit in med närmare uppgifter om den verksamhet som har överlåtits och vi har därför inte kunnat kontrollera att uppgifterna stämmer.

En stor andel av överlåtelserna i kommunerna har genomförts i Stockholms län och gäller för- och grundskolor eller hemtjänst. 39 av de 46 överlåtelserna i kommunerna genomfördes eller beslutades 2007 eller 2008. Då var det van­ligt att tidigare anställda tog över verksamheterna, så kallade avknoppningar. De överlåtelser som identifierats i landstingen har genomförts i Stockholm och Uppsala län och gäller främst vårdcentraler. 14 av 17 överlåtelser i landstingen har genomförts 2010 eller tidigare. En del av dessa verksamheter har övertagits av personal som tidigare varit anställd vid landstingen.

Några kommuner har överlåtit byskolor, det vill säga för- och grundskolor i mindre samhällen. Det handlar om verksamheter som kommunerna aviserat att de ska lägga ned, men som i stället överlåtits till föräldrakooperativ, lokala föreningar eller liknande. Några av dessa överlåtelser har skett utan betalning till kommunerna.

De flesta överlåtelser har omfattat lokaler och inventarier och även medfört personalövergångar som reglerats i överlåtelseavtalen. Vanligtvis har även elever, patienter eller brukare följt med vid överlåtelserna enligt de listningar som gällde före överlåtelserna.

Vid de överlåtelser som genomfördes 2007 och 2008 låg ofta endast inven­ta­rier till grund för värderingen av de överlåtna verksamheterna. Över­låtel­se­beloppen har i dessa fall oftast inte överstigit en miljon kronor. Vid de över­låtelser som genomförts vid senare tidpunkter har hela verksamheterna värde­rats i större utsträckning och då även inkluderat immateriella värden. Över­låtelsebeloppen för de senare genomförda överlåtelserna är generellt sett högre än för de som genomfördes i början av tidsperioden.

Det finns även indikationer på att verksamheter som tidigare bedrevs i kom­munal regi i dag bedrivs i enskild regi utan att det genomförts en formell överlåtelse av verksamheterna. Detta handlar om situationer där kommuner och landsting lagt ned en kommunalt driven verksamhet och enskilda utförare och huvudmän i ett senare skede tagit över lokaler och inventarier för att bedriva en likartad verksamhet.