Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Översyn av Sida

Statskontoret ska tillsammans med Ekonomistyrningsverket se över Sidas effektivitet. I uppdraget ingår bland annat att analysera om myndighetens ledning, styrning, uppföljning och kontroll säkerställer ett ändamålsenligt genomförande av verksamheten och god effektivitet.

Myndigheterna ska även belysa om regeringens styrning är ändamålsenlig och analysera i vilken grad Sidas metoder för ekonomisk planering svarar upp mot de ramar som följer av regeringens beslut.