Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Översyn av systemet för avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att se över avgiftssystemet enligt miljöbalken med fokus på de verksamheter och områden som omfattas av förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT) och förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.

Statskontoret ska analysera om avgiftssystemet enligt FAPT är ändamålsenligt och vid behov föreslå förändringar i avgiftssystemet och kraven på rapportering och uppföljning.

I analysen av avgiftssystemets utformning ingår att undersöka hur avgiftssystemet kan utformas så att avgifterna bättre stämmer överens med relevanta allmänna principer för uttag av avgifter som principen att förorenaren betalar, koppling till motprestation, full kostnadstäckning samt enkelhet och förutsebarhet, och avgifterna bättre följer kostnadsutvecklingen över tid.

Statskontoret ska samråda med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Vidare ska Statskontoret inhämta synpunkter från Ekonomistyrningsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, länsstyrelserna och andra berörda statliga myndigheter, Sveriges kommuner och regioner samt övriga berörda aktörer.