Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av Svenska kraftnäts hantering av Sydvästlänken

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera Svenska kraftnäts hantering av transmissionsnätsprojektet Sydvästlänken. I utvärderingen ska Statskontoret särskilt belysa orsakerna till förseningen av projektet.

Sydvästlänken är en stamnätsförbindelse från Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne som ska öka överföringsförmågan av el till södra Sverige. Den södra delen skulle ha tagits i drift under 2014 men projektet har drabbats av upprepade förseningar.

Statskontoret ska analysera hanteringen av projektet, med särskilt fokus på orsakerna till förseningarna. I uppdraget ingår också att lämna förslag på åtgärder för att undvika liknande problem vid framtida investeringar i elnätet.

Vidare ska Statskontoret analysera:

  • Om och i så fall hur teknikvalen kan ha bidragit till förseningen.
  • Hur Svenska kraftnät genomfört upphandlingen av projektet och vilka konsekvenser det kan ha fått för genomförandet.
  • Om Svenska kraftnäts interna styrning av och organisation för projektet kan ha bidragit till projektets förseningar.
  • Vilka eventuella avvikelser som kan förekomma i anläggningen, i jämförelse med vad som har kontrakterats, samt orsakerna till dessa avvikelser och hur de påverkat kostnaderna för projektet.
  • Hur hela projektets budget har påverkats av förseningen och förändrad omfattning.

Statskontoret ska lämna en muntlig delredovisning senast 16 augusti 2021 och slutredovisa uppdraget senast 30 november 2021.