Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Rollen som statsanställd

För alla statsanställda finns en gemensam grund för vår yrkesroll och hur vi ska arbeta – den statliga värdegrunden.

Den statliga värdegrunden gäller alla

Värdegrunden består av sex principer som lägger en professionell plattform för alla statsanställda och gör det tydligt vad det innebär att jobba i staten, oavsett om du arbetar i försvaret, på ett universitet eller i en domstol. Den statliga värdegrunden är en sammanfattning av grundläggande värderingar i det svenska samhället och uttrycks i våra grundlagar och lagar.

De sex grundläggande principerna eller värdena är:

Demokrati

Som statsanställd arbetar du på medborgarnas uppdrag och ser till att de beslut som riksdagen och regeringen fattar blir verklighet. Du ska också främja demokratiska värderingar som alla människors lika värde, mångfald och rättssäkerhet. Det handlar om att du ska uppträda på ett sätt som bidrar till att bygga och bevara en statsförvaltning som alla kan ha förtroende för.

Legalitet

Alla statsanställda ska känna till och följa de lagar och regler som gäller i verksamheten. Legalitetsprincipen innebär att de beslut som du som statsanställd fattar måste ha stöd i lag för att alla invånare ska få en likvärdig service och behandling.

Objektivitet

Alla måste kunna lita på att du som är statsanställd agerar sakligt och opartiskt. Därför måste du vara uppmärksam på de intressekonflikter som kan uppstå. Det innebär bland annat att du som regel inte tar emot gåvor och förmåner och att du anmäler bisysslor och jäv till arbetsgivaren.

Fri åsiktsbildning

Öppenhet och yttrandefrihet är en grundprincip i demokratin. Alla har som grundregel rätt till insyn i det myndigheterna gör. Det innebär att vi ska arbeta på ett öppet sätt, så att den statliga verksamheten ska kunna följas och granskas från många håll. Yttrandefriheten omfattar även oss som statsanställda. Men du har även rätt att berätta om det som händer på myndigheten för media när syftet är att publicera, med undantag för en del sekretessbelagd information. Arbetsgivaren får inte försöka ta reda på vem som har lämnat uppgifterna.

Respekt

Statsanställda ska behandla alla människor lika och med respekt. Det innebär bland annat att du ansvarar för att inte tumma på de mänskliga fri- och rättigheterna och respekterar och skyddar människors personliga integritet. Det innebär också du inte diskriminerar någon på grund av till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning och att du och din myndighet motverkar alla former av diskriminering.

Effektivitet och service

I staten ska vi förena effektivitet med service och tillgänglighet. Du ska informera, vägleda och ge råd på ett enkelt och begripligt sätt och så snabbt som möjligt. Du utför också dina uppgifter på ett effektivt sätt och hushållar med resurserna.

Värdegrunden måste konkretiseras och diskuteras

Den statliga värdegrunden är formulerad på en övergripande nivå. Därför är det viktigt att myndigheterna konkretiserar vad principerna innebär för dem så att du som medarbetare får vägledning i hur du ska agera.

De olika principerna hamnar också ofta i konflikt med varandra. Vad är till exempel en lämplig avvägning mellan rättssäkerhet och effektivitet? Vad kan och bör du som statsanställd uttala offentligt? Den här sortens konflikter måste var och en av oss lösa i vardagen. Dilemmaträning är ett sätt att utveckla förmågan att hantera svåra situationer och att bygga en god förvaltningskultur.