Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Rollen som statsanställd

För alla statsanställda finns en gemensam grund för vår yrkesroll och hur vi ska arbeta – den statliga värdegrunden.

Den statliga värdegrunden gäller alla

Den statliga värdegrunden sammanfattar i sex principer de krav, lagar och förordningar som gäller för alla statsanställda. Som statsanställda arbetar vi på medborgarnas uppdrag och ska genomföra de beslut som regeringen och riksdagen har fattat. För att förtroendet för staten ska upprätthållas finns det krav på hur vi ska agera. Oavsett om du är forskare, polis, utredare, museianställd, stridspilot, lönehandläggare, skatteexpert eller programmerare, finns en gemensam värdegrund som styr vår yrkesroll.  

De sex grundläggande principerna eller värdena är:

  • Demokrati. Som statsanställda arbetar vi på medborgarnas uppdrag och genomför de beslut som riksdagen och regeringen fattar. Vi är medvetna om att verksamheten finansieras av skattebetalarna och är därför försiktiga med utgifter. Vi ska också främja demokratiska värden inom alla delar av samhället.
  • Legalitet. Det vi gör måste ha stöd i lag. Alla statsanställda måste känna till och följa de lagar och regler som gäller för verksamheten. Rättssäkerhet är ett centralt värde i vårt arbete.
  • Objektivitet. Vi ska vara sakliga och opartiska och behandla alla människor lika. Vi ansvarar för att lika fall ska behandlas lika och att beslut inte grundas på tyckanden. Förtroendet för vår opartiskhet får inte rubbas. Det innebär bland annat att vi inte får ta emot mutor, är uppmärksamma på intressekonflikter och anmäler bisysslor.
  • Fri åsiktsbildning. Alla har som grundregel rätt till insyn i det myndigheterna gör. Öppenhet och yttrandefrihet är grundpelare i demokratin. Som statsanställda har vi rätt att berätta om det som händer på myndigheten med undantag för det som omfattas av sekretess. I staten finns det också ett förbud mot att efterforska vilka som har pratat med media.
  • Respekt för alla människors lika värde, frihet och värdighet. Vi ska behandla alla människor lika och med respekt. Det innebär bland annat att vi inte ska diskriminera någon på grund av till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning.
  • Effektivitet och service. Effektivitet och resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet. Vi ska informera, vägleda och ge råd till medborgarna på ett enkelt och begripligt sätt och så snabbt som möjligt. Vi ska också utföra våra uppgifter på ett effektivt sätt och hushålla med resurserna.

Den statliga värdegrunden måste konkretiseras och diskuteras

Den statliga värdegrunden är formulerad på en övergripande nivå. Det är därför viktigt att principerna konkretiseras på myndigheterna så att medarbetarna får vägledning i hur de ska agera. De olika värdegrundsprinciperna hamnar också ofta i konflikt med varandra. De här konflikterna måste var och en av oss lösa i vardagen. För att träna upp förmågan att lösa svåra situationer kan man använda dilemmadiskussioner. Dilemmadiskussioner är också ett sätt att utveckla den etiska kompetensen.

Etiska koder är ett sätt att konkretisera värdegrunden 

Ett sätt att omsätta den statliga värdegrunden till mer konkreta förhållningssätt för de anställda är att skriva en etisk kod för myndigheten. Den etiska koden beskriver de principer och det förhållningssätt som alla anställda måste känna till och följa. Den sammanfattar hur de anställda ska agera och förhålla sig till varandra och till medborgarna.

Syftet med etiska koder är att stödja medarbetarna i det dagliga arbetet, inspirera till samtal och göra det lätt att göra rätt. De etiska koderna bygger på den gemensamma statliga värdegrunden och på myndigheternas interna styrdokument.

Träna upp förmågan att hantera konflikter mellan olika värden genom diskussioner

Vad är en lämplig avvägning mellan service och effektivitet? Om rättssäkerheten står i konflikt med effektivitetskrav – hur gör jag då? Vad är lämpligt att jag som statsanställd uttalar offentligt?

För att kunna omsätta principerna i värdegrunden till praktiska handlingar är det nödvändigt med etisk kompetens. Den etiska kompetensen gör att vi kan hantera moraliskt svåra situationer på ett bra sätt. En viktig del i att vara statsanställd är att kunna hantera konflikter som uppstår mellan olika värden och känna igen situationer där det finns värdekonflikter. Ett sätt att träna upp den förmågan är att använda dilemman som utgångspunkt för diskussioner om vad som är lämpligt och olämpligt. Här hittar du olika exempel på dilemman som kan användas som diskussionsunderlag på din myndighet.