Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
Bild på tre statskontorister

Om oss

Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering.

Statskontoret gör utredningar och utvärderingar inom alla sektorer och på uppdrag av regeringen. Rapporterna används för effektivisering och omprövning av statlig verksamhet.

Vi bidrar till förvaltningspolitikens utveckling genom att analysera trender och utvecklingstendenser, sammanställa kunskapsunderlag och anordna seminarier.

Vi följer också upp utvecklingen av statens styrning av kommuner och landsting.

Vi främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. 

Vi är även en viktig remissinstans som svarar på många remisser.

Vi arbetar för en effektiv svensk statsförvaltning!

Relaterade dokument

I december 1680 undertecknade Karl XI handlingarna som innebar att Sveriges finanser skulle hanteras av det nybildade Kungl. Maj:ts Staats Contoir...

Statskontorets historia